Այսօր: Չորեքշաբթի, 25 Մայիսի 2022թ.
Ստեփանավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 64
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունԵՄ-ն հանուն միգրանտների ներուժի օգտագործման՝ ի նպաստ Հայաստանի զարգացման. EU4IMPACT ARMENIA
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Անի Խուբլարյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
08/10/2021
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
29/10/2021
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

EU4IMPACT ծրագրինպատակնէաջակցելմիգրանտների (այդթվում՝աշխատանքային), վերադարձած միգրանտներիևնրանցընտանիքներիանդամներիկողմիցարդենիսկհիմնադրված (սկսնակ)կամապագայում ստեղծվելիք բիզնեսներիզարգացմանը:

 

Ծրագրի համապատասխան փուլերը հաջողությամբ ավարտելուն պես ծրագրի շահառուներնիրենց սեփականներդրման գումարին հավասար չափով դրամաշնորհ ստանալու հնարավորություն կունենան:

 

Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ՝ Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի կողմից:

 

Ծրագրիշրջանակներումբիզնեսիզարգացմանծառայություններ է մատուցելուԻՐԻՍ բիզնեսինկուբատորը:

 

Ծրագրի տևողություն՝ 48 ամիս (2020 – 2024թթ.)

 

Ով կարող է դիմել

 

Ներկա պահին միգրանտ (այդ թվում՝ աշխատանքային) հանդիսացող ՀՀ քաղաքացիները, որոնք վերջին երեք տարվա ընթացքում առնվազն մեկ տարի գտնվել են ՀՀ-ից դուրս (ցանկացած երկրում): 

                 

                Վերադարձած միգրանտներ. ՀՀ քաղաքացիներ, որոնք Հայաստան են վերադարձել վերջին երեք տարվա ընթացքում առնվազն մեկ տարի ՀՀ-ից դուրս (ցանկացած երկրում) գտնվելուց հետո: 

                 

                Միգրատների կամ վերադարձած միգրանտների ընտանիքների անդամներ (օր.՝ ՀՀ-ում բնակվող ծնողներ, զավակներ, ամուսիններ, քույրեր, եղբայրներ). ՀՀ քաղաքացիություն ունենալու պահանջը չի տարածվում ընտանիքի այն անդմաների վրա, որոնք օրինական հիմքերով մշտապես բնակվում են ՀՀ-ում:

Դիմորդները պետք է պատրաստ լինեն կատարել իրենց տրամադրման ենթակա դրամաշնորհին հավասար գումարի չափով ներդրում (համաֆինանսավորում), որը դրամաշնորհը ստանալու համար պարտադիր պայման է հանդիսանում:

Ծրագիրը գործում է ՀՀ ողջ տարածքում՝ բացառությամբ ք. Երևանի:

Ծրագրի շրջանակում սկսնակ բիզնես է համարվում այն բիզնեսը, որի հիմնադրումից  (գրանցումից) անցել է ոչ ավել, քան երեք տարի: Ուստի, ծրագրի շահառու կարող են դառնալ ինչպես սկսնակ ձեռնարկատերերն, այդպես էլ արդեն որոշ ժամանակ գործող բիզնեսները:

 

 

 

 

 

Ինչպեսդիմել

 

 1. Լրացրեքմասնակցությանհայտնառցանց՝ հետևելով(GOOGLE ձևաթուղթ)հղմանը:

 

 1. Հայտիհետմիասինորպեսհավելվածներկցեք.

 

-          անձըհաստատողփաստաթղթի (անձնագրի) պատճենը՝ ներառյալարտերկիրմուտքիվիզաները և ելքի/մուտքիկնիքներըպարունակողէջերը (եթեմիգրանտիընտանիքիանդամեք՝ ապաՁերանձնագրիպատճենը և միգրանտանդամիանձնագրիպատճենը՝ ներառյալարտերկիրմուտքիվիզաները և ելքի/մուտքիկնիքներըպարունակողէջերը),

-          Ձերմիգրացիոնպատմությունըհավաստողփաստաթղթերի (օր.՝ արտերկրումզբաղվածությունըհավաստողաշխատանքայինպայմանագրերի)պատճենները, (եթեմիգրանտիընտանիքիանդամեք՝ ապաայդփաստըհավաստողփաստաթղթերիպատճենները),

-          աջակցվելիքբիզնեսիսեփականատերը (համասեփականատերը) հանդիսանալուփաստըհավաստողփաստաթղթի՝ պետականգրանցմանվկայականիպատճենը(առկայությանդեպքում),

-          Ձերբանկայինհաշվումհամաֆինանսավորմանհամարանհրաժեշտգումարիառկայությունըհավաստողապացույցներ, ինչպեսնաևտեղեկություններ, որոնքհաստատումենայդներդրման “միգրացիոն” ծագումը (օր.՝ արտերկրիցդրամականփոխանցումներիբանկայինանդորրագրեր):

 1. Սահմանվածպահանջներինհամապատասխանությունըստուգելուց հետոՁեզհետկանցկացվիհարցազրույց, որիարդյունքներիհիմանվրահնարավոր կդառնաՁերմասնակցությունըծրագրիկողմիցկազմակերպվելիքհատուկբիզնեսդասընթացներին:
 2. ԴասընթացիավարտինԴուքկհանձնեքթեստ, որիցհետոՁեզկառաջարկվիերկու-երեքշաբաթվաընթացքումկազմելանհատականբիզնեսպլան, ինչումՁեզկօգնենորակավորվածմասնագետներ:  
 3. Անհատականբիզնեսպլանիհիմանվրամշակվածդրամաշնորհայինառաջարկներըկներկայացվենմրցութայինհանձնաժողովիգնահատմաննուհաստատմանը: Հավանությանարժանացածառաջարկներնապակարողենիրագործվելծրագրիկողմիցտրամադրվածդրամաշնորհի և Ձերկողմիցներդրվածնույնչափգումարիհամադրմամբ:
 4. Այնուհետ, ծրագրի որակավորված մասնագետները վեց ամսվա ընթացքում կհետևեն Ձեր ձեռնարկատիրական գործունեությանը և բիզնեսի զարգացման համար անհրաժեշտ խորհրդատվություն կտրամադրեն:

Դրամաշնորհի չափը

-          2.000 - 10.000 եվրո

ü  դրամաշնորհըպարտադիրպետք էհամալրվիՁերկողմիցհատկացվողնույնչափիգումարով,

ü  այնկարող է օգտագործվելբացառապեսհիմնականմիջոցների (գույք, արտադրամաս, տեխնիկականմիջոցներ) և հումքի, ինչպեսնաևբրենդավորման և/կամփաթեթավորմանծառայություններիձեռքբերման նպատակով:

 

Ձեռնարկատիրականգործունեություն, որը չի կարող ֆինանսավորվել ծրագրի շրջանակներում

 • Առևտրայինգործունեություն
 • Մասնակցություններդրումայինհիմնադրամներին
 • Ֆինանսավարկային ևֆինանսականայլգործունեություն
 • Արտարժույթիփոխանակում
 • Մոլեխաղերիկազմակերպում

 

Լրացուցիչտեղեկություններիհամարդիմեք

 

ՀՀ-ում ՄՔՄՄԿ գրասենյակ,

ք. Երևան, Վ. Սարգսյանփող., 26/1,

«Էրեբունիպլազա» բիզնեսկենտրոն, 711 սեն.

Հեռ.՝ +374 10 580388

Էլ. փոստ՝ impact@icmpd.org

Կայք՝ www.icmpd.org

ՖԲէջ՝ fb.com/ICMPDinArmenia և fb.com/EU4IMPACT

 

 

Այսհրապարակումըպատրաստվել է Եվրոպականմիությանֆինանսականաջակցությամբ: Բովանդակությանհամարպատասխանատվություն է կրումՄիգրացիոնքաղաքականությանմշակմանմիջազգայինկենտրոնը, և պարտադիրչէ, որայնարտահայտիԵվրոպականմիությանտեսակետները:

 

Բոլորը
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐ
13.05.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.04.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.04.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
03.03.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի 2021թ, հաշվետվություն
25.02.2022թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվա
08.02.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.02.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
29.12.2021թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
25.11.2021թ. Ստեփանավան համայնքի նորընտիր ավագանու
02.12.2021թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
20.08.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
 09.07.2020թ. ավագանու արտահերթ նիստ
 26.06.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09.04.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
 20 02 2020թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվ
04.02.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
23.12.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
11.10.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
27.09.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
30.07.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09.07.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
26.06.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
12.04.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավանի համայնքապետի 2018թ հաշվետվություն
26.02.2019թ.Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվա
25.01.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09. 01. 2019 թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
12. 11. 2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
15.10.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագնու նիստ
27.08.2018թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
31.07.2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
23.07.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
20.07.2018 թ, Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
02.07.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
30.05.2018 թ, Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
13.04.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
27․03․2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
27.02.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
29.01.2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան Սոս Սարգսյան 1,
+374 256 2 22 33
stepanavan.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 206
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner